Τι προσφέρουμε
Υποστηρίζουμε τον ιδιωτικό, δημόσιο και τρίτο τομέα

Ειδικότητες

Διεπιστημονικές Ακαδημαϊκές Μελέτες

Νομοτεχνική Πολιτική Ανάλυση

Ανάπτυξη Στρατηγικής Βιωσιμότητας

Ενημέρωση, Διάχυση & Επικοινωνία

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάρτισης

Ομαδικότητα μέσω Εκδηλώσεων Δικτύωσης

Εμπειρία σε Ευρωπαικά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας

Έκθεση Βιωσιμότητας και Αξιολόγηση Λογοδοσίας

Ενέργειες

Νομοτεχνική και φορολογική έρευνα και συγκριτική ανάλυση πολιτικών διακυβέρνησης, καινοτομίας και ψηφιακής μετάβασης.

Εκπροσώπηση ως συνεργάτες, εταίροι, υποστηρικτές εκστρατειών διεθνών ή περιφερειακών ΜΚΟ και ενώσεων που προωθούν παρόμοιους στόχους αειφορίας και συμπορεύονται με τις αρχές μας.

Εκπαίδευση σε μεθόδους έκθεσης κι αποτίμησης ESG βιωσιμότητας και λογοδοσίας, ενημερώνοντας και παρακινώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη για επίτευξη δίκαιων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Υποστήριξη σε «πράσινες» πιλοτικές εφαρμογές, πρωτότυπα έργα και καινοτόμα κυκλικά προϊόντα.

Μεθοδολογίες ενδυνάμωσης, κινητοποίησης κι αυτο-δέσμευσης της κοινωνίας των πολιτών.

Διάδοση στο ευρύ κοινό «βέλτιστων πρακτικών» αειφορίας σχετικά με την ανοιχτή συνεργασία, την κοινωνική και κυκλική καινοτομία (μέσω συνεδρίων, εργαστηρίων, μέσων ενημέρωσης, άρθρων σε επιστημονικά & επαγγελματικού τύπου περιοδικά ή διαδικτυακές συζητήσεις).

Συντονισμός κοινών προσπαθειών συλλογικής παρέμβασης κατά την διαβούλευση εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών κανονισμών.

Με έμφαση στην κυκλική οικονομία, στις περιβαλλοντικές και πολιτιστικές συνεργασίες, τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και καινοτομίες βιωσιμότητας στην διαχείριση ενέργειας κι αποβλήτων, με ειδίκευση στην ναυτιλιακή βιομηχανία.

Scroll to Top